fbpx
 

Общи условия

Общи условия наЗообука

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията междуЗообукаООД, наричани подолуЗообука“, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн http://www.zoobuka.com (наричани подолу Потребители), от друга.

 

ЗообукаООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206205188, със седалище и адрес на управление: с.Овощник Опълченска 30, Тел: 0879205207; e-mail: hello@zoobuka.com

 

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на наложен платеж или плащане през виртуален ПОС, всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани подолу.

 

Настоящият документ съдържа информация за дейността наЗообукаи общите условия за ползване на услугите, предоставяни отЗообука“, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

 

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя иЗообука“.

 

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него иЗообукадоговор. Такива данни са 3 имена, телефон, адрес и имейл.

 

Предоставяни услуги

 

Чл. 1. Услугите, предоставяни отЗообукана Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. Потребителите имат възможност да сключват договор за покупкопродажба и доставка на предлаганите отЗообукастоки.

 

Поръчка

 

Чл. 3. (1) Всяка поръчка на продукт или услуга през сайта наЗообукае свързана със задължение за плащане по избран от Вас начин на плащане. Поръчки се приемат денонощно, в работни и в почивни дни, както и в дните на официалните празници.
(2) При липса на наличност от дадена стокаЗообукаси запазва правото да откаже поръчката.
(3) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта наЗообука“, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.
(4) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.
(5) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 

Чл. 4. (1) “Зообукаима право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.
(2) “Зообукаима право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:
е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите наЗообука“;
са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямоЗообука“.

 

Цени

 

Чл. 5. (1) Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта наЗообукакъм момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
(3) Цените на продуктите са показани без цената за доставка, за която ще бъдете информирани и ще получите възможност за избор в края на пазаруването.

 

Чл. 6. “Зообукаси запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

 

Чл. 7. (1) “Зообукаможе да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени отЗообука“. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

 

Плащане

 

Чл. 8. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

 

Чл. 9. (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На http://www.ghoney.bg е възможно плащане чрез наложен платеж, както и плащане с карта през виртуален пос.
(2) При избор за разплащане с виртуален пос се приемат следните карти: Maestro, Борика, Visa, Mastеrcard.
(3) “Зообука” не съхранява данни на карти. Всички данни се въвеждат в платформата на обслужващата банка /ДСК/, която е част от OTP Group.
(4) При отказ на продукт от страна на Потребителя, всички суми, платени с дебитна/кредитна карта, се възстановяват на същата сметка (карта), от която е извършено плащането, в 14 дневен срок.
(5) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати при получаването на стоката цената на поръчаните артикули, заедно с обявената цена за доставка в края на пазаруването.

 

Чл. 10. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета странадоставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

 

Чл. 11. “Зообукане носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета странадоставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина наЗообука“.

 

Отказ от поръчка и замяна

 

Чл. 12. (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмисленоЗообуказа решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
(3) “Зообукапубликува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
(4) За упражняване правото на отказЗообукапредоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаиЗообуканезабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде наЗообукаили на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
(6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
(7) “Зообукаима право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило порано.
(8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведомиЗообуказа забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
(9) Когато във връзка с изпълнението по договораЗообукае направил разноски и Потребителят се откаже от договора, “Зообукаима право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

 

Чл. 13. (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 

Чл. 14. “Зообукавъзстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

 

Гаранции и рекламация

 

Чл. 15. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

 

Чл. 16. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

 

Чл. 17. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

 

Чл. 18. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката.
(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, “Зообукаще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

 

Чл. 19. (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
(2) Рекламацията се подава устно на посочения отЗообукателефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “Зообукапредставя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
(3). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

Чл. 20. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не покъсно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.
(2). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) АкоЗообукае предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е подълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

 

Чл. 21. (1) “Зообукаподдържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
(2) КогатоЗообукаудовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

 

Чл. 22. (1) “Зообукапри основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

 

Чл. 23. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Интелектуална собственост

 

Чл. 24. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта наЗообука” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат наЗообукаили на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване наЗообука“, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите наЗообука“, “Зообукаима правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
(3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта наЗообука“.

Чл. 25. (1) “Зообукасе задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
(2) “Зообукаси запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. “Зообукаима право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

Прекратяване и разваляне на договора

 

Чл. 26. “Зообукаима право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

Чл. 27. (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността наЗообукаили прекратяване поддържането на уебсайта му.

 

Чл. 28. Извън посочените погоре случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

 

Чл. 29. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

Спасителна кауза

 

Чл. 30. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

Изменение на общите условия

 

Чл. 31. (1) “Зообукасе задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведомиЗообукав срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

Приложимо право

 

Чл. 32. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

X